Bạn có thể chỉnh sửa thông tin kho sản phẩm hàng loạt thông qua Excel như sau:

Bạn vào kho sản phẩm > chọn sản phẩm > Chỉnh sửa
Bạn cần chuẩn bị file chỉnh sửa trước rồi thực hiện bước này. Hệ thống sẽ cập nhật tất cả những sản phẩm có trên file chỉnh sửa.

Chỉnh sửa sản phẩm

Hệ thống hiện popup tải file excel & cập nhật file excel

Upload file chỉnh sửa sản phẩm

Xem lại danh sách sản phẩm được cập nhật & Xác nhận
File excel cho phép bạn cập nhật các thông tin (barcode, name, cost_price, net_price, currency, volume, weight).

Bạn chú ý không chỉnh sửa SKU của sản phẩm vì đây là cơ sở để hệ thống cập nhật các thông tin khác.

Danh sách sản phẩm sẽ được cập nhật

Sau đó bạn chọn Cập nhật tất cả, hệ thống sẽ xử lý và cập nhật thông tin sản phẩm.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!