Chúng tôi công bố luồng trạng thái đơn hàng của hệ thống Omisell nhằm giúp khách hàng tìm hiểu về các trạng thái đơn hàng sẽ trải qua trong quá trình sử dụng hệ thống.