Chúng tôi công bố luồng đồng bộ tồn kho giúp khách hàng hiểu rõ các nguyên nhân và cách Omisell kiểm soát việc đồng bộ tồn kho lên kênh bán.

Tất cả tồn kho được Boxme ưu tiên đồng bộ theo thời gian thực.

Các lỗi đồng bộ tồn kho sau sẽ không được Omisell đồng bộ lại:

  1. Lỗi logic (số tồn không đủ)
  2. Lỗi thông tin sản phẩm bị xoá, khoá hoặc không tồn tại
  3. Lỗi do sản phẩm không cho phép thay đổi tồn kho

Dưới đây là các mã lỗi phổ biến (Omisell sẽ không đồng bộ lại):

"Mục hàng tồn kho không có bật theo dõi hàng tồn kho"

"ID không hợp lệ",

"Không tìm thấy sản phẩm",

"Sản phẩm không hợp lệ",

"Trạng thái sản phẩm không hợp lệ",

"Sản phẩm không tồn tại",

"SKU không tồn tại",

"Không tìm thấy",

"Lỗi model",

"Không thể chỉnh sửa trạng thái vì sản phẩm đã bị xóa",

"sku không hợp lệ",

"Trạng thái sản phẩm không hợp lệ",

"Trạng thái của shop không phù hợp",

"Rất tiếc, bạn không được phép sửa tài nguyên này",

"Đầu vào sản phẩm và model sản phẩm không hợp lệ",

"Yêu cầu thiếu thông số bắt buộc, bao gồm giá trị không hợp lệ, sai thông số, hoặc lỗi định dạng",

"Sản phẩm FBT không hỗ trợ cập nhật số lượng tồn kho theo từng kho hàng",

"Không thể sửa sản phẩm. Sản phẩm không hỗ trợ sửa."

"không thể cập nhật do API chưa hỗ trợ loại hàng hóa này",

"Biến thể này không tồn tại trên Sendo",