After your order is created, you need to create a shipment to coordinate your carrier to pick up the order. You can create a shipment for each order or you can create a shipment for multiple orders
หลังจากสร้างรายการใบสั่งซื้อแล้ว ต้องทำการจัดส่งสินค้าเพื่อประสานงานกับทางขนส่งให้เข้ารับสินค้า สามารถสร้างการจัดส่งได้ทั้งแบบใบสั่งซื้อเดียวและหลายใบสั่งซื้อ

Create a shipment for a single order
วิธีสร้างการจัดส่งแบบใบสั่งซื้อเดียว

To create a shipment for an order, please click "Ship now".
สร้างการจัดส่งใบสั่งซื้อเดียว คลิก "Ship now"On the new window, select the pick up address, carrier and information about the order's packing size and weight then click "Ship now" to finish.
สำหรับหน้าต่างใหม่ เลือก ที่อยู่เข้ารับ ตรวจสอบข้อมูลผู้ขนส่ง น้ำหนักและขนาดบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง จากนั้นคลิก "Ship now"Create bulk shipment
สร้างการจัดส่งแบบหลายใบสั่งซื้อ
Select the orders in the state "Approved" that need to create a shipment. Then click Bulk Action, select "Create all orders" to create bulk shipment for those orders
เลือกคำสั่งซื้อที่ขึ้นสถานะ "อนุมัติแล้ว" หลังจากนั้น คลิก "ดำเนินการจำนวนมาก" และเลือก "สร้างรายการคำสั่งซื้อทั้งหมด" เพื่อสร้างการจัดส่งแบบหลายใบสั่งซื้อ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!